Nõuanded teenetemärgi kandmiseks1) kahe teenetemärgi tähe üheaegsel kandmisel kinnitatakse need teineteise kohale, kusjuures kõrgema teenetemärgi täht paigutatakse kõrgemale (joonis 1, fig. 3);
2) kolme teenetemärgi tähe üheaegsel kandmisel kinnitatakse kõrgeima teenetemärgi täht kahe kõrvutiasuva tähe kohale (joonis 2, fig. 1);
3) nelja teenetemärgi tähe üheaegsel kandmisel kinnitatakse neljas täht lisaks kolmele tähele kahe kõrvutiasuva tähe alla (joonis 2, fig. 2);
4) rohkem kui nelja teenetemärgi tähte üheaegselt ei kanta.

Esimese klassi teenetemärgi kandmisel juhindutakse järgmisest:

1) I klassi teenetemärki kantakse alati koos vastava tähega, sealjuures kantakse suurpaela vesti peal;
2) vormiriietusel kantakse suurpaela üle parema õla vasakule puusale õlaku ja vöö alt;
3) mitme I klassi teenetemärgi omanik kannab ainult ühte suurpaela, asetades vastava teenetemärgi juurde kuuluva tähe teistest kantavatest tähtedest kõrgemale.

Teise ja kolmanda klassi teenetemärgi kandmisel juhindutakse järgmisest:

1) II klassi teenetemärki kantakse alati koos vastava tähega;
2) frakil asetatakse kaelas kantav teenetemärk võimalikult kõrgele kaelasideme põiksõlme alla, kusjuures teenetemärgi lint katab ümber krae asetsevat kaelasideme osa;
3) kui vormiriietuse või tumeda ülikonna juures kantakse mahapööratud kraega päevasärki ja pikka kaelasidet, asetatakse kaelas kantava teenetemärgi lint krae alla, sealjuures asetseb kaelarist (vapp) võimalikult kõrgel kaelasideme peal;
4) mitme II või III klassi teenetemärgi omanik kannab üldjuhul ainult ühte vastava klassi teenetemärki korraga, asetades II klassi puhul vastava teenetemärgi juurde kuuluva tähe teistest sama klassi tähtedest kõrgemale;
5) erandina on kaks kaelas kantavat teenetemärki lubatud siis, kui üks neist on I järgu Vabadusrist, kusjuures Vabadusrist asetatakse teisest kaelas kantavast teenetemärgist kõrgemale.

IV ja V klassi teenetemärke kantakse klasside järjekorras selliselt, et teenetemärgi lindi ülaserv asetseb kuuerevääri nööpaugust 1 cm madalamal. Mitut rinnal kantavat teenetemärki võib kanda kinnitatuna märkide linte ühendavale plaadile.

Kotkaristi metallriste ning teenetemärkide medaleid kantakse nagu IV ja V klassi teenetemärke ning viimaste järel.

Teenetemärke võib kanda miniatuuris plaadile kinnitatult fraki või smokingi vasakul revääril.

Rosettmärki või lindilõiget kantakse kuue vasakul revääril nööpaugus.

Vormiriietusel võib teenetemärgi tunnusena kanda lindilõiget. Lindilõiked kinnitatakse vormikuue vasakule hõlmale järgmiselt:

1) kuni 4 lindilõiget – ühes reas;
2) 5 lindilõiget – kahes reas: 2 ülemises, 3 alumises;
3) 6 lindilõiget – kahes reas: 2 ülemises, 4 alumises;
4) 7 lindilõiget – kahes reas: 3 ülemises, 4 alumises;
5) 8 lindilõiget – kahes reas: 4 ülemises, 4 alumises;
6) 9 lindilõiget – kolmes reas: 1 ülemises, 4 mõlemas alumises;
7) 10 lindilõiget – kolmes reas: 2 ülemises, 4 mõlemas alumises.

Lindilõigete read paigutatakse vormikuuele selliselt, et alumine rida jääb vasaku rinnatasku ülemisest äärest 2 cm kõrgemale. Lindilõiked järjestatakse paremalt vasakule ja ülevalt alla vastavalt teenetemärkide ja nende klasside omavahelisele järjestusele.

Ametkondade ja organisatsioonide au- ja teenetemärke kantakse pidulike sündmuste puhul. Ametkondlikke au- või teenetemärke, mis on kehtestatud kooskõlas kehtiva korraga, kantakse üldjuhul vasakul pool rinnal riiklike teenetemärkide järel või erandkorras paremal pool rinnal. Organisatsioonide au- või teenetemärke kantakse vastavalt nende kandmise korrale. Organisatsiooni (või ametkonna) kaelalindiga kantavat au- või teenetemärki on võimalik kanda siis, kui ei kanta kaelalindiga riiklikku teenetemärki.

 

Välisriigi au- ja teenetemärkide kandmine

Välisriigi au- ja teenetemärki kantakse vastavalt selle põhikirjale või statuudile, arvestades käesolevas korras sätestatud erisustega.

Välisriigi au- ja teenetemärke kantakse üldjuhul ainult pidulikel puhkudel, mis on seotud vastava välisriigiga. Erandina võivad Eesti kodanikud kanda ühistel alustel Eesti teenetemärkidega välismaiseid lahinguriste, elupäästemedaleid ning au- ja teenetemärke, mis on saadud Vabariigi Valitsuse loal välisriigi teenistuses olles.

Välisriigi au- ja teenetemärkide ning Eesti teenetemärkide samaaegsel kandmisel juhindutakse järgmisest:

1) Eesti teenetemärgid asetatakse välisriigi au- ja teenetemärkidest ettepoole, vaatamata nende klassile;
2) välisriigi au- ja teenetemärgid asetatakse üldjuhul klasside järjekorras, sama klassi märgid aga riikide prantsuskeelsete nimetuste tähestikulises järjekorras.
Erandjuhul võidakse välismaiseid lahinguriste asetada muudest välisriikide au- ja teenetemärkidest ettepoole, vaatamata nende klassile.

Erilise austuse osutamiseks teatud välisriigile võidakse selle riigi teenetemärke kanda kõrgemal kõigist muudest välisriikide teenetemärkidest, vaatamata viimaste klassile. Sealjuures:

1) keti või I klassi teenetemärgi omanik kannab välisriigi teenetemärgi ketti või suurpaela ja tähte, kuid viimasest kõrgemal Eesti teenetemärgi tähte;
2) II klassi teenetemärgi omanik kannab välisriigi teenetemärgi kaelaristi ja tähte, kuid viimasest kõrgemal Eesti teenetemärgi tähte;
3) Eesti III klassi teenetemärgi ja välisriigi II klassi teenetemärgi omanik kannab Eesti teenetemärgi kaelaristi ja ainult välisriigi teenetemärgi tähte;
4) Eesti III klassi teenetemärgi ja välisriigi III klassi teenetemärgi omanik kannab ainult välisriigi teenetemärgi kaelaristi.