- Reset + Prindi

Töökord

KINNITATUD
Vabariigi Presidendi
17.01.2007 käskkirjaga nr 10


1. Vabariigi Presidendi mõttekoda (edaspidi Mõttekoda) on nõuandva õigusega kogu Vabariigi Presidendi juures.

2. Mõttekoja tegevuse eesmärgiks on nõustada Vabariigi Presidenti tema põhiseadusest tulenevate ülesannete täitmisel.

3. Mõttekoja ülesanded on:

3.1 analüüsida koostöös teiste Vabariigi Presidendi moodustatud nõuandvate kogudega erinevaid eluvaldkondi ja tehtud järelduste põhjal töötada välja soovitusi nende tasakaalustatud arenguks;
3.2 soodustada teadlaste, kultuuri- ja ühiskonnategelaste, poliitikute, ametnike, mittetulundusühingute ning sihtasutuste esindajate koostööd ning teineteisemõistmist Eestile oluliste probleemide lahendamisel;
3.3 tõstatada avalikkuse ees ühiskonnas laiemat arutelu nõudvaid küsimusi ja vajaduse korral avaldada asjakohaseid materjale.

4. Mõttekoja liikmed nimetab ja vabastab Vabariigi President.

5. Mõttekoda võib erinevate eluvaldkondade temaatika põhjalikumaks ettevalmistamiseks moodustada komisjone ja töögruppe, mille tööd juhib Mõttekoja liige ja korraldab Vabariigi Presidendi nõunik või mõni teine Vabariigi Presidendi Kantselei ametnik.

6. Mõttekoja ja tema komisjonide ning töörühmade liikmete tööd üldjuhul ei tasustata.

7. Mõttekoja töövormiks on koosolek, mis toimub Vabariigi presidendi juuresolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled Mõttekoja liikmetest.

8. Mõttekoja koosolekud kutsub kokku Vabariigi President. Mõttekoja koosoleku päevakord ja toimumise aeg määratakse kindlaks üldjuhul eelmisel Mõttekoja koosolekul. Päevakorda kavandatakse küsimused Vabariigi Presidendi ja Mõttekoja liikmete ettepanekul.

9. Mõttekoja koosolekut juhatab Vabariigi President või tema volitatud Mõttekoja liige.

10. Mõttekoja soovitused, ettepanekud ja tegevuse korraldamisega seotud otsused kujundatakse ning võetakse vastu Mõttekoja koosolekust osavõtjate poolt üksmeelsuse põhimõttel.

11. Mõttekoja koosoleku kohta koostatakse protokoll, mis saadetakse Mõttekoja liikmetele. Protokolle säilitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleis.

12. Mõttekoja ettepanekul võidakse koosolekule kutsuda ettekandeid tegema, seisukohti esitama, informatsiooni andma ning päevakorras olevate küsimuste arutelust osa võtma asjatundjaid.

13. Mõttekoja otsuse alusel võidakse Mõttekoja ülesannetega seonduvates küsimustes korraldada foorumeid, seminare ja muid teabeüritusi.

14. Mõttekoja tegevusest informeeritakse avalikkust. Mõttekoja koosolekul heakskiidetud dokumendid avaldatakse.

15. Mõttekoja töö tehnilise teenindamise tagab ja Mõttekoja tegevusega seotud kulud kannab Vabariigi Presidendi Kantselei.