- Reset + Prindi

Vabariigi President kuulutas täna välja 14 seadust

01.07.2020

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja 14 seadust, mis muuhulgas puudutavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist, riigihangete korraldamist ja tööampsude tegemist.

Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muudatusega pikendatakse muuhulgas kohaliku omavalitsuse üksuste jaoks eelarvestrateegia ja arengukava muudatuste vastuvõtmise ning sellest tulenevalt eelarve eelnõu ja seletuskirja volikogule esitamise tähtaegasid käesoleval aastal. Samuti muudetakse Natura 2000 erametsamaa toetuselt tulumaksu kinni pidamise regulatsiooni.

Samuti täpsustatakse alkoholimüügi tingimusi väikestes poodides.

Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmisega seadusega kehtestatakse meetmed lähetatud töötajate õiguste paremaks kaitsmiseks. Täpsustatakse, et lähetatud renditöötaja, kelle kasutajaettevõtja teenuseid pakkudes edasi lähetab, on samuti lähetatud töötaja. Samuti muudetakse seadusega töötingimusi, mida lähetatud töötajale Eestis viibimise ajal tagada tuleb.

Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse kohaselt on konventsiooni eesmärk kaitsta isiku eraelu puutumatust isikuandmete automatiseeritud töötlemisel. Protokolliga kehtestatakse õiguslik raamistik, et hõlbustada andmete liikumist üle piiri, kuid tagada nende töötlemisel tõhus isikuandmete kaitse.

Keskkonnatasude seaduse muudatused näevad ette vähendada põlevkivi kaevandavate ettevõtete kulusid, võimaldades neil ajutiselt tasuda põlevkivi lend- ja koldetuha ladestamisel madalamat saastetasu.

Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmisega täpsustatakse ELi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluva majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise rakenduskava rakendamist.

Politsei ja piirivalve seaduse muudatus näeb ette politseiametnikele ja piirivalveametnikele ning nende lähedastele, kellele on määratud töövõimetuspension või toitjakaotuspension, vähemalt sellise pensioni tagamise, mis neil oleks olnud siis, kui nende pensioni arvestamise alust ei oleks alates 2009. aasta 1. juulist 8% võrra vähendatud.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatustega kehtestatakse Eestis mitmed rahvusvahelised standardid, millega tõhustatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist, samuti  valmistatakse ette rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikku eelseisvaks rahvusvaheliseks hindamiseks. Samuti suurendatakse võimalusi kontrollida pankade rahvusvahelistest finantsaktsioonidest kinnipidamist, kehtestatakse lisameetmed vilepuhujate kaitseks ning parandatakse pankade, notarite ja teiste kohustatud isikute võimalusi omavahel infot vahetada.

Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduste muutmisega muudetakse elektroonilist teabevahetust reguleerivaid sätteid ja selle tulemusel vabaneb hankija elektroonilise teabevahetuse kohustusest sellistes riigihangetes, mille maksumus on väike, asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro ja ehitustööde puhul alla 60 000 euro. Kunstiteoste tellimise seaduses tõstetakse piirmäär 750 000 eurole, alates millest tuleb seoses ehitustööde tellimisega läbi viia ka kunstiteoste tellimine.

Riigipiiri seaduse muutmisega kehtestatakse piirivöönd ja muudetakse piiririba sätteid, et need vastaksid tegelikele vajadustele, ja täpsustatakse sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldust.

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmisega lubatakse ajutine töötamise võimalus registreeritud töötuse ajal ehk nn tööampsude tegemine ja suurendatakse töötutoetust ning töötuskindlustushüvitist.

Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustega lisatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kirjeldusse maapõueressursside valdkond ning määratakse tegevustena ka geoloogiline kaardistamine ja riikliku geoloogilise kompetentsi tagamine.

Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustega ühendatakse Keskkonnaministeeriumi valitsemisala valitsusasutused Keskkonnaamet (KeA) ja Keskkonnainspektsioon (KKI). Ühendasutuse nimena jääb kasutusse Keskkonnaamet.

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muudatustega täpsustatakse kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega seonduvaid sätteid.

Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmisega tõkestatakse Eestis töötamise reeglite kuritarvitamist ning tagatakse, et ettevõtted ei hoiaks maksude tasumisest kõrvale ja maksaks välismaalastele nõuetekohast Eesti keskmist brutokuupalka.

 

Kommunikatsiooniosakond
Tel 631 6229
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.