- Reset + Prindi

Gruusia ja Eesti presidendi ühisdeklaratsioon

30.10.2017

Eesti president Kersti Kaljulaid ja Gruusia president Giorgi Margvelashvili kohtusid täna Thbilisis Eesti presidendi riigivisiidi ajal Gruusiasse. Riigivisiidiga tähistatakse kahe riigi diplomaatiliste suhete 25. aastapäeva.

Selle 25 aasta jooksul on need kaks Euroopa riiki loonud kindla aluse tihedateks ja sisukateks suheteks, mis põhinevad ajaloolistel sidemetel, jagatud euroopalikel väärtustel, näiteks demokraatial, õigusriigi põhimõttel ja inimõiguste austamisel, ning ühistel huvidel. Eesti toetab kindlalt Gruusia Euroopa ja Euro-Atlandi püüdlusi.

Meie ajaloolised sidemed pärinevad juba 19. sajandist, mil esimesed eestlased asusid elama Gruusiasse. Pärast iseseisvuse saavutamist 20. sajandi alguses rajasid Gruusia ja Eesti oma diplomaatilised esindused. Praegu annavad inimestevahelised tihedad suhted, asutustevahelised tulemuslikud sidemed ja sagedased kõrgetasemelised visiidid tunnistust meie lähedastest kahepoolsetest suhetest paljudes valdkondades.

Tundes rõõmu kahe riigi suurepärasest koostööst, kinnitasid kaks presidenti taas oma soovi tugevdada veelgi kahepoolseid suhteid kõikides valdkondades, eelkõige aga majanduse, kaubanduse ja investeeringute alal. Selles kontekstis oli presidentidel hea meel selle üle, et visiidil osaleb ka suur Eesti äridelegatsioon. Nad märkisid, et põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda käsitlev assotsieerimisleping kui Euroopa Liidu ja Gruusia suhete edendamise nurgakivi avab tee nende suhete tulevaseks edumeelseks arenguks ning loob lisavõimalusi kahepoolseteks majandussidemeteks Gruusia ja Eesti vahel.

Kaks presidenti tõstsid esile Gruusia sisereformi jätkumise tähtsust, tunnustades samal ajal siiani tehtud tähtsaid edusamme. Praegu on Eesti oma muutuste poolest paljudes aspektides Gruusia jaoks eeskuju. President Kaljulaid rõhutas, et Gruusia toetamine on Eesti välispoliitikas endiselt üks esmatähtsaid teemasid. Eesti ja Gruusia vahelises arengukoostöös keskendutakse jätkuvalt hea valitsemistava ja demokraatia ning ettevõtluse ja hariduse edendamisele ning erilist rõhku pööratakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale.

Eesti aitab endiselt kaasa Gruusia põhjalikumale poliitilisele ühinemisele ja majanduslikule lõimumisele Euroopa Liiduga. Euroopa Liidu otsus viisanõuete kaotamise kohta Gruusia kodanike puhul on näide Gruusia märgatavatest edusammudest. Presidendid väljendasid head meelt Euroopa Liidu ja idapartnerite aktiivsete suhete üle Eesti ELi nõukogu eesistumise ajal ning avaldasid soovi muuta novembris toimuv idapartnerluse tippkohtumine ühiseks edulooks.

Eesti toetab NATO Bukaresti tippkohtumise ja sellele järgnenud tippkohtumiste otsust, et Gruusiast saab NATO liige. Eesti avaldab Gruusiale kiitust aktiivse osalemise eest alliansi tegevuses. Kaks presidenti juhtisid tähelepanu NATO ja Gruusia tihedale koostööle NATO-Gruusia komisjoni raames. Nad kordasid, et osalemine NATO-Gruusia koostööpaketis, mille eesmärk on tugevdada Gruusia kaitsevõimet ning arendada tihedamat julgeolekukoostööd ja koostalitlusvõimet NATO liikmetega, aitab Gruusial teha edusamme alliansi liikmeks saamise ettevalmistustes. Samuti märkisid nad, et Eesti on küberkaitse algatuse juhtriik.

Gruusia ja Eesti rõhutavad Musta mere piirkonna tähtsust Euro-Atlandi piirkonna ühise julgeoleku vallas. Eesti mõistab, kui tähtis on Gruusia aktiivne osalemine julgeoleku tugevdamisel Musta mere piirkonnas.

Mõlemad pooled kordavad, et järgivad rahvusvahelise õiguse, suveräänsuse ja rahvusvaheliselt tunnustatud piirides territoriaalse terviklikkuse aluspõhimõtteid ning riigisiseste põgenike ja pagulaste õigust ohutuks ja väärikaks tagasipöördumiseks oma kodudesse. Mõlemad pooled väljendasid suurt muret tõsiste julgeoleku- ja humanitaarmõjude pärast, mida avaldab Venemaa Föderatsiooni ebaseaduslik tegevus, sealhulgas Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia okupeeritud alade lõimimine. Eesti toetab jätkuvalt Gruusia konfliktide rahumeelse lahendamise põhimõtet ning rõhutab edusammude saavutamise tähtsust Genfi rahvusvahelistel kõnelustel. Gruusia hindab kõrgelt Eesti panust Euroopa Liidu vaatlusmissioonil. Mõlemad pooled toonitavad, kui vajalik on Euroopa Liidu vaatlusmissiooni takistusteta juurdepääs Gruusia okupeeritud aladele, et tagada kohaliku elanikkonna ohutu ja normaalne elu.

Kinnitame oma kindlameelsust meie partnerlussuhete süvendamisel ja mitmekesistamisel, et tagada demokraatia stabiilsus ja heaolu meie riikides ja Euroopa mandril.

Ühisdeklaratsioon on algselt inglise keeles ja tõlgitud eesti keelde. Selle inglisekeelse versiooni leiab SIIT.