Otsused https://president.ee/et/ametitegevus/otsused Tue, 23 Apr 2019 06:51:38 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee 443. J. Ratase määramine peaministrikandidaadiks https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15128-443-j-ratase-maeaeramine-peaministrikandidaadiks https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15128-443-j-ratase-maeaeramine-peaministrikandidaadiks Määran Jüri Ratase peaministrikandidaadiks ja teen talle ülesandeks Vabariigi Valitsuse moodustamise.
Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 9, § 89 lg 1.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 18.04.2019, 4

]]>
EST Otsused Tue, 16 Apr 2019 12:08:55 +0000
442. M. N. D. Rebelo de Sousale riikliku autasu andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15119-442-m-n-d-rebelo-de-sousale-riikliku-autasu-andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15119-442-m-n-d-rebelo-de-sousale-riikliku-autasu-andmine Seoses riigivisiidiga annan Maarjamaa Risti keti Portugali Vabariigi presidendile Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousale.

Alus:  Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
teenetemärkide seaduse § 10 lg 2.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 11.04.2019, 1

]]>
EST Otsused Wed, 10 Apr 2019 07:20:25 +0000
441. K. Kallase määramine peaministrikandidaadiks https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15112-441-k-kallase-maeaeramine-peaministrikandidaadiks https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15112-441-k-kallase-maeaeramine-peaministrikandidaadiks Määran Kaja Kallase peaministrikandidaadiks ja teen talle ülesandeks Vabariigi Valitsuse moodustamise.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 9, § 89 lg 1.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 08.04.2019, 1

]]>
EST Otsused Fri, 05 Apr 2019 07:15:54 +0000
440. Riiklike autasude andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15098-440-riiklike-autasude-andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15098-440-riiklike-autasude-andmine Seoses Läti Vabariigi presidendi riigivisiidiga Eesti Vabariiki annan riiklikud autasud järgnevalt:

Maarjamaa Risti kett

Raimonds Vējonis - president

Maarjamaa Risti I klass

Iveta Vējone - presidendi abikaasa
Raimonds Jansons - suursaadik
Edgars Rinkēvičs - välisminister

Maarjamaa Risti II klass

Ralfs Nemiro - majandusminister
Arnis Salnājs - presidendi kantselei juhataja


Maarjamaa Risti III klass

Egita Kazeka - presidendi kantselei juhataja asetäitja
Elita Kuzma - riigiprotokolli ülem
Maija Manika - presidendi välisnõunik
Jānis Vucāns - Läti parlamendi Eesti sõprusgrupi esimees


Maarjamaa Risti IV klass

Andis Jēkabsons - presidendi majandusnõunik
Kristīne Kļaveniece - presidendi pressinõunik
Kaspars Putniņš - dirigent
Alberts Sarkanis - välisministeeriumi Euroopa asjade osakonna juhataja
Renārs Vilde - presidendi kantselei protokolliülem

Kotkaristi IV klass

Valters Kalve - presidendi isikukaitseteenistuse ülem


Kotkaristi V klass

Intars Foršū - presidendi käsundusohvitser, major

Alus:  Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
teenetemärkide seaduse § 10 lg 2.


Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 03.04.2019, 1

]]>
EST Otsused Tue, 02 Apr 2019 08:38:50 +0000
439. A. Unga nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15097-439-a-unga-nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15097-439-a-unga-nimetamine Nimetan Andres Unga Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Samoa Iseseisvusriigis, asukohaga Canberras.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 03.04.2019, 1

]]>
EST Otsused Mon, 01 Apr 2019 08:34:05 +0000
438. Riigikogu XIV koosseisu kokkukutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15092-438-riigikogu-xiv-koosseisu-kokkukutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15092-438-riigikogu-xiv-koosseisu-kokkukutsumine Kutsun kokku Riigikogu XIV koosseisu esimese istungi 4. aprillil 2019 kell 11.00
Alus: Eesti Vabariigi põhiseadus §-d 66, 78 p 4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 02.04.2019, 1

]]>
EST Otsused Sun, 31 Mar 2019 03:43:22 +0000
436. Y. Yanagisawale riikliku autasu andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15043-436-y-yanagisawale-riikliku-autasu-andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15043-436-y-yanagisawale-riikliku-autasu-andmine Eesti riigile osutatud teenete tunnustamiseks annan I klassi Maarjamaa Risti Yoko Yanagisawale, Jaapani suursaadikule Eesti Vabariigis aastatel 2016-2019.

Alus:  Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
teenetemärkide seaduse § 10 lg 2.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 12.03.2019, 2

]]>
EST Otsused Thu, 07 Mar 2019 12:19:13 +0000
435. "Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse" väljakuulutamata jätmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15042-435-kaitsevaee-korralduse-seaduse-muutmise-seaduse-vaeljakuulutamata-jaetmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15042-435-kaitsevaee-korralduse-seaduse-muutmise-seaduse-vaeljakuulutamata-jaetmine Jätan välja kuulutamata Riigikogu poolt 20. veebruaril 2019. aastal vastu võetud „Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse“. Olen arvamusel, et seadus on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse §-dega 13, 26, 33 ja 43.
Seaduse punktiga 29 täiendatakse „Kaitseväe korralduse seadust“ §-ga 541, mille lõikes 2 antakse Kaitseväele õigus kaitseväe julgeolekuala kaitseks  edasilükkamatul juhul kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks võimalus varjatult kontrollida isikuandmeid riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isiku andmekogust, kasutada variandmeid ja konspiratsioonivõtteid ning isikut varjatult jälgida. „Kaitseväe korralduse seaduse“ § 54 lõike 1 alusel võib Kaitsevägi ajutiselt julgeolekualana piiritleda iga territooriumi, millel tal seadusest, muust õigusaktist või lepingust tulenevalt on õigus viibida, kui see on seoses tema ülesannete täitmisega Kaitseväe julgeoleku või kolmandate isikute ohutuse tagamiseks vältimatu.

Kuigi isikute varjatud jälgimist on piiratud ajaliselt 24 tunniga (muudetud Kaitseväe korralduse seaduse § 541 lg 3), leian, et taoline õiguse andmine Kaitseväele on ebaproportsionaalne ja riivab oluliselt julgeolekualal viibivate tsiviilisikute põhiõigusi. Isikute varjatud jälgimine võib kaasa tuua Eesti Vabariigi põhiseaduse §-des 26, 33 ja 43 sätestatud perekonna ja eraelu, kodu puutumatuse ning sõnumi saladuse rikkumise. Seaduses ei ole mõistet „varjatud jälgimine“ avatud ega piiritletud, milliseid toiminguid võib Kaitsevägi selle ülesande täitmisel teha. Ebapiisav regulatsioon, mille tagajärjeks võib olla isiku suhtes riigivõimu omavoli võimalus, on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 13 sätestatud õigusselguse põhimõttega.

Kehtivas õigusruumis on seadusandja andnud õiguslikud vahendid Politsei- ja Piirivalveametile  ning Kaitsepolitseiametile kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks Kaitseväe ajutisel julgeolekualal. Kui  ressurss nende ülesannete täitmiseks nimetatud ametitel ei ole piisav, tuleb seadusandjal lahendada need probleemid riigieelarve menetlemisel. Täiendavate õiguste andmine Kaitseväele varjatud jälitustegevuseks ei saa olla  selle aktsepteeritavaks alternatiiviks.

Tulenevalt eeltoodust pean vajalikuks 20. veebruaril 2019 vastu võetud „Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadust“ Riigikogus uuesti arutada ja otsustada ning viia see kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.


(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 12.03.2019, 3

]]>
EST Otsused Thu, 07 Mar 2019 12:17:18 +0000
434. Kaitseliidu seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15041-434-kaitseliidu-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15041-434-kaitseliidu-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 21. veebruaril 2019

Avaldatud RT I, 19.03.2019, 10

]]>
EST Otsused Thu, 07 Mar 2019 12:12:37 +0000
433. Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seadus (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15040-433-euroopa-liidu-kodaniku-seaduse-ja-teiste-seaduste-taeiendamise-seadus-uehendkuningriigi-vaeljaastumine-euroopa-liidust https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15040-433-euroopa-liidu-kodaniku-seaduse-ja-teiste-seaduste-taeiendamise-seadus-uehendkuningriigi-vaeljaastumine-euroopa-liidust Riigikogus vastu võetud 21. veebruaril 2019

Avaldatud RT I, 19.03.2019, 9

]]>
EST Otsused Thu, 07 Mar 2019 12:11:44 +0000
432. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15039-432-tsiviilkohtumenetluse-seadustiku-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus-eestis-tehtud-vahekohtu-otsuste-taeidetavaks-tunnistamise-menetluse-loomine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15039-432-tsiviilkohtumenetluse-seadustiku-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus-eestis-tehtud-vahekohtu-otsuste-taeidetavaks-tunnistamise-menetluse-loomine Riigikogus vastu võetud 21. veebruaril 2019

Avaldatud RT I, 19.03.2019, 8

]]>
EST Otsused Thu, 07 Mar 2019 12:06:49 +0000
431. Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15038-431-hongkongi-laevade-ohutu-ja-keskkonnahoidliku-ringlussevotu-rahvusvahelise-konventsiooniga-uehinemise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15038-431-hongkongi-laevade-ohutu-ja-keskkonnahoidliku-ringlussevotu-rahvusvahelise-konventsiooniga-uehinemise-seadus Riigikogus vastu võetud 20. veebruaril 2019

Avaldatud RT II, 14.03.2019, 3

]]>
EST Otsused Thu, 07 Mar 2019 12:05:54 +0000
430. Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15037-430-eesti-vabariigi-ja-valgevene-vabariigi-sotsiaalkindlustuslepingu-ratifitseerimise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15037-430-eesti-vabariigi-ja-valgevene-vabariigi-sotsiaalkindlustuslepingu-ratifitseerimise-seadus Riigikogus vastu võetud 20. veebruaril 2019

Avaldatud RT II, 14.03.2019, 1

]]>
EST Otsused Thu, 07 Mar 2019 12:04:38 +0000
429. Muinsuskaitseseadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15036-429-muinsuskaitseseadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15036-429-muinsuskaitseseadus Riigikogus vastu võetud 20. veebruaril 2019

Avaldatud RT I, 19.03.2019, 13

]]>
EST Otsused Thu, 07 Mar 2019 12:03:38 +0000
428. Tallinna Ülikooli seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15035-428-tallinna-uelikooli-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15035-428-tallinna-uelikooli-seadus Riigikogus vastu võetud 20. veebruaril 2019

Avaldatud RT I, 14.03.2019, 4

]]>
EST Otsused Thu, 07 Mar 2019 12:02:30 +0000
427. Eesti Maaülikooli seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15034-427-eesti-maauelikooli-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15034-427-eesti-maauelikooli-seadus Riigikogus vastu võetud 20. veebruaril 2019

Avaldatud RT I, 14.03.2019, 3

]]>
EST Otsused Thu, 07 Mar 2019 12:01:29 +0000