At the dispatch of the ESTPLA-31 infantry platoon at Tapa Army Base. 

 © Mattias Tammet/presidendi kantselei