Meeting with President of Greece Prokópis Pavlópoulos. 

 © Mattias Tammet/Vabariigi Presidendi Kantselei